Bishop Lian Khen & ZRDP Makaite Holimna nei

Dear Zomi It-le-ngaihteng,

GZA makaiteng Singapore hun a man khit ciangin Kawlpi hong ciahpah ahi, Dr.Felix Lian Khen Thang kiangah ZRDP Committee' min tawh May 4 ni'n Bishop compoundah va hawhin holimna hun limcitak zangthei uh hi.

ZRDP panin  H.Vum Nang, Rev.Lian Khen Pau (GS.ZCLS), Rev.Hen Khan Go, Pa Gin Pau, Sia Lian Tuang leh Peter Khampute ahi hi. Pawlkhat hong kihel thei lo uh hi.

HOLIMNATE A TOMIN:-

ZRDP lampan tutungin Zomibup min tawh i neih ahi, GZA thu-kikupna vai teng va dong uh a, Bishoppa in zong ama muhna leh a thangahna tuamtuamte hong genkhia hi. Ama hong gen a thupi diakah; hunkhatlai-in Zomite pawlvai khawng peuh tawh i ki-langbawlna, i kido keeinate panin tu'n ko makai a nong koih teng uh panin ka kimaingapna
uh leh kimeltheihna a thakin hong om mahmah zong thupisa ing, ci hi. Tuabanah, Mailam Zomi leh Zogam khantoh nading leh i kipumkhat theihna ding cih lunggulhnate zong thupi sa ing, OK, very good, ci keei a, tha kingah mahmah ciat hi.

Zomite in i ngimna leh i geelnate tam khin, a hun zong sawt khin hi. Ih gam it lasaknate a kipan a thubekin hun beibei sak nawn kei ni, sep cihtakin sem ta ni; nasep lam kidem pha mahmah ni, hong ci ngeungau liang hi. Tua ahih manin a semte thapiakin panpih ciat ni, ci hi. Khuakhal huih (a thubek) bek nungnungsak nawn kei ta peuh ni, ci hi.

Tuabanah zin hongdo, innteek dinmun hong la, ZIS te zong thupi sa ing.  IT lam zong nasia sa ing, Zomi khangnote khangto mahmah ta hang, i sep ding leh i ki-pumkhat ding bek kisam lai pen sa ing, ci hi. Zonet i cihte ah zong kikona peuh tawh hunbeisak nawn kei un, cih Zomi khempeuh a deihsaknate a kipan thu manpha tampi hong gen hi.

HONG LEENGLA-DO-NA:-

Siadawpa in a khualzinna pan hong puak hiphial hiam, moh namtuam mahmah honkhat leh niangtui lim mahmah tawh ko a paiteng hong do a, holim kawmin nuam kisa mahmah hi. Nek-le-dawn adingin Rev.Lian Khen Pau (GS.ZCLS) in thungetna hong nei hi. Hun man ciangin innpua-ah maan kilakna kinei hi.  Maan na na etsak le-uh teh....


Omna ciatah Topa' thupha ci ni.

Khazih sungah,
Peter Khampu.
ZRDP News

Views: 75

Comment

You need to be a member of Zomi Community Network to add comments!

Join Zomi Community Network

© 2018   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service