Zomi & Zogam (44)

Discussions Replies Latest Activity

Manglia, leh Zolia te' kilamdan zia

 Zomi: hi.. Zolia banghang a namdang te tawh kiteeng na hia? Zotg om lo lah hilo;Zolia: Zotg te kua ma'n hong hopihlopi. Hong hawhsunsun Zu…

Started by Tg. Thangno

0 Feb 11, 2012

Zomi and the CNF/A

From: vs <suantak@us.net>  Sun Apr 21, 2002 10:13 pm ZoNet Message # 2495 The main reason for accepting Bo Zing Cung's offer to meet…

Started by Zomi Center

0 Feb 10, 2012

Zomi leh Pilna by Prof C Thang Za Tuan

Started by Tg. Thangno

0 Jan 10, 2012

Zomi Innkuan Denmark (ZIDK) EC (2012-2013)

Zomi Innkuan Denmark (ZIDK) pan' tangko na:   2006 kum pa’n a kiphuan Zomi Innkuan Denmark in. A (7) vei na. Zomi Innkuan Denmark (ZIDK) kh…

Started by Zomi Center

0 Jan 5, 2012

GZA

Global Zomi Alliance (GZA) News & Views

Started by Zomi Social Network

8 Dec 29, 2011
Reply by Zomi Social Network

Zomi Directory USA (2012)

Dear Zahtak USA Zomi-te:   A Thu: Zomi Directory USA – 2012 A Ding Min Sazian Kaihkhopna.   Zomi Innkuan USA mapanna tawh  “Zomi Directory…

Started by Zomi Social Network

0 Dec 27, 2011

GUALNAM UNAU KIPAWLNA-YANGON, Hih i Beh Pawipi sungah, gamsung gampua a om pu GUALNAM SUAN khempeuh sung panin anuai a nam teng pahtawi-na kipia ding hi.

I Beh Pawipi sungah, gamsung gampua a om pu GUALNAM  SUAN khempeuh sung panin anuai a nam teng pahtawi-na kipia ding hi. (1) Kumpi lam biak…

Started by Rev. Mang Ngaih cin

0 Dec 24, 2011

GZA Khawmpi (2011) News Update

GZA Khawmpi News Update: Leitung gam tuamtuam a om Zomite GZA khawmpi azawhdong hong kalsuanpih ibiak Topa Pasian in pahtawina ukzawhna min…

Started by Zomi Social Network

0 Dec 19, 2011

GUALNAM UNAU KIPAWLNA- YANGON (Committee vaihawmna pawlkhat)

GUALNAM UNAU KIPAWLNA- YANGON Pasian heh pihna tawh YANGON  GUALNAM  BEH  kipawlna (Khuado) pawi leh kum 25 cinna (Silver Jubilee) pawipi b…

Started by Rev. Mang Ngaih cin

0 Dec 11, 2011

Pu Chin Sian Thang le Mrs Hilary Clinton

USA pan Secretary of State Mrs Hilary Clinton Kawlgam ah hong zin vai mikim in thei khin tek hi. Tuasung ah tuni 2 Dec 2011 zingsang 8:30-…

Started by David Lian

0 Dec 2, 2011

RSS

© 2018   Created by Zomi Social Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service