Pasian in nang hong it mahmah a, na manthan ding hong dehilo hi


Pasian in hong it hi. PASIAN' itna in mi mawhte, mikhialte bang hang in mawh in, bang ci mawh taleh huamzo in, banzo veve hi.

.
1. #Tuno pen ama #haigamtatna tawh vak mang hi (15:4).
2. #Sumtang pen ama #khialhna hilo, a kemte kapsiamlohna tawh mang hi (15:8).
3. #Tapa nau zaw ama duhhop phengtatna tawh a pa' kiang pan taikhia hi (15:12).
PASIAN' itna in mi mawhte, mikhialte bang hang in mawh in, bang ci mawh taleh huamzo in, banzo veve hi.
Bang hang, bang ci bangin bangin Pasian tawh na ki gamla kha zongin #Kisikkikna tawh inn na ciahkik ding itna tawh hong muak in, hong ngak gige den itna Pasian ahi hi.
69 Views

Comments