Zomi U leh Nau te,

Pasian in ih thungetna te hong dawng aa, Global Zomi Alliance Central Committee sungpan Dr. Simon Pau Khan En, Dr. Do Suan Mung, Dr. Gin Khan Khual leh  Dr. Chin Do Kham te Singapore aa meeting man khit ciang Malaysia gam Kuala Lumpur khua ah va zinsuak thei uh hi. Bishop Dr. Felix Lian Khen Thang pen kawlgam ah a kipelh theilo maban pawl khat neihna hang in Malaysia zin suak manlo hi. Singapore pan Doctor of Theology a man dek ta Rev. Nang Sawm Piang zong hong zin thei aa kilungdam mahmah hi. Lasa siam Stephen Vocal Band te leh ECT Trio te zong Malaysia dong hong zin thei uh a hih man in GZA Central Committee pan lungdamna kong pulak uh hi.

Malaysia omsung in hih a nuai aa bang in hun nuam va zangthei uh hi:
 • UNHCR zumpi aa a lianpen pa tawh va kimu thei uh hi. Nai khat sung a holim na vuah, Global Zomi Alliance a ki phuh khiat khitna thu leh Malaysia aa om Zomi te haksatna pawl khat va gen in, Zomite minam kician ih hihna leh mailam hun ah Zomite ki tangsap na bangin zum lampan vai hong hawmpih nading un holim na vanei thei uh hi.
 • UNHCR zum aa Zomi Interpreter leh zum nasem te tawh holim na nih vei nei thei uh hi. Tu laitak UNHCR sungah nasem Zomi 23 om uh hi.
 • May kha ni 4 ni sunsung 10:00am - 4:00pm GZA makai te leh mipi sungpan a lunglut teng tawh holimna kinei aa mi 120 tangbang hong kihel thei hi.
 • Full Gospel Assembly biak innpi zang in nitak 3 sung mipi tawh biakpiak khopna va neithei uh aa, nitak sim in mi dim zihziah in tha kingah mahmah hi. Tua sung ah Malaysia aa om Zomi lasiam te leh music tum siam te in Praise & Worship hong makaih uh aa biakpiakna zong nuam kisa mahmah hi. 
 • Stephen Vocal Band te leh ECT Trio ten zong nitak sial in Pasian phatna la hong zai ziahziah uh aa mipi te lawpsak in tha kingah mahmah hi. 
 • Malaysia aa om Zomi kipawlna tuamtuam pan makai te tawh holimna 3 vei kinei aa, mailam ah mi pangbel in om nonlo in Zomi sungah kipumkhat aa vaihawm khop ding thukimna kinei hi.  
SINGAPORE aa Meeting Maban:
 • A masa pen aa thu zaksakna kong khahkhiat na ah India lam pan Central Committee member ding aa a ki zawn Evangelical Baptist Convention aa General Secretary a sem peuhpeuh (by designation) ci in kong gelh khia aa, tulaitak aa a sem Rev. Kham Khaw Lun cihding pen Rev. Luai Chin Thang ci in kong gelh khial kha hi. Sorry mahmah in nong na maisak nading un hong thum ing. A hunhun in hih EBC aa GS a sem peuhpeuh Global Zomi Alliance ah member hong hiding aa a kiseh a hihi.
 • Hong ki pulaksa bang mah in, GZA Central Committee te tawh nasem khawm ding in Committee 15 kinei aa tua committee te ah makai hong sepsak ding mimal te ah ki contact laitak a hihi. A sawtlo in committee makaite leh committee tuamtuam aa member te min tengzong mipi theihding in hong ki pulak ding hi. Tua committee tuamtuam te in a mau muntek pan in ma hongpang in, Zomi khempeuh kipumkhat aa a bucing khantohna ih neih nading in mipi tawh na hong semkhawm ding uh hi.

Lungdam Kohna:
 • Global Zomi Alliance Central Committee te Singapore aa meeting neih nading tawh kisai aa hong zindo Singapore Zomi te tungah lungdam na lian mahmah hi. Zintun nading leh nek leh dawnding teng hong vaihawm sak ban vuah makai 5 te S$600 tek tawh vanleng sapding hong huh uh hi.
 • Global Zomi Alliance aa makai te aa ding suhsiah hong guan mimal leh kipawlna tuamtuam te tungah lungdam na lian mahmah hi. A list a kician in a sawtlo in hong ki khah khia ding hi.
 • GZA makai te Malaysia a zinsung biakpiak kikhop nading vai leh zindo nading ah a vaihawm ding in local committee na nei uh aa, makai te hanciamna leh mipi te panpih na tawh nitak 3 sung bus pi te kikawm in, gelna bang in hun nuamtak kizang thei hi. Biakna pawlpi tuamtuam pan in zong a banban in zin teng an lim mahmah hong nekpih uh a hih man in lungdam na ki ciamteh hi. Malaysia zinsung aa lengla hongdo committee makai te, pawlpi tuamtuam te leh mimal te tung ah lungdam na lian mahmah hi.   
 • ECT Trio te leh la phuah siam sia Thawng Lian Kam te Singapore leh Malaysia hong zintheih nading aa sum leh pai hong sik USA gam, Arizona state, Phoenix khuapi aa om Zomi te tung leh sumpi hong donsak Singapore Zomite tungah lungdam na lian mahmah hi.
 • Stephen Vocal Band te Singapore leh Malaysia hong zintheih nading aa piak khiatna tawh ma hong panpih Singapore Zomi te leh mimal te tungah lungdam na lian mahmah hi. 
 • Tutung makai 5 te kimuh nading tawh kisai aa mun tuamtuam pan thu hong ngetsak aa tha hongpia mimal leh kipawlna tuamtuam te tungah zong lungdam hongko ung.

Youtube pan Video na etsak un:

Malaysia Zomi ten Zolam tawh GZA Makai te a Muakna 

http://www.youtube.com/watch?v=8cDChKFpxBg

 


Stephen Vocal Band leh ECT Trio ten Malaysia aa a nitak 3 hun nunung aa mangpha khakna lading a practice na uh:

Zomite ki pumkhat aa a bucing khantohna ih neih nading in thungetna, ih pil ih siamna leh ih neihsa te tawh mangpang khawm ni!Global Zomi Alliance Central Committee Tangin,


Chin Do Kham
General Secretary

Views: 58

Comment

You need to be a member of Zomi Community Network to add comments!

Join Zomi Community Network

© 2018   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service